CLUBREGLEMENT (versie mei 2018)

Algemeen

 1. Het belang van de club dient voor elk lid van de VZW KVC Jong Lede te primeren op eigenbelang of dat van naaste derden.
 2. Alle activiteiten van KVC jong Lede gebeuren met respect voor de vigerende Belgische wetgeving of Europese suppletieve richtlijnen en verordeningen.
 3. Respect voor trainers, afgevaardigden, medische staf… is een basisfundament van onze We verwachten dat alle spelers en ouders zich daar aan houden.
 4. We eisen een correcte taal en houding o.v. scheidsrechter, tegenstrevers en supporters.

Sportieve en praktische afspraken

 1. Deelname aan zaal- of minivoetbal tijdens het seizoen of niet door KVC JONG LEDE georganiseerde wedstrijden, is niet toegelaten.
 2. Douchen na een training of wedstrijd is verplicht, tenzij de trainer anders
 3. De spelers blijven in de kleedkamer tot de trainer hen komt
 4. Het uur van aanwezigheid voor de training of wedstrijd wordt afgesproken met de In het algemeen is dit bij trainingen 15 min en bij een wedstrijd 1 uur voor aanvang.
 5. Geen sierraden op training of wedstrijd (oorringen en piercings zijn niet toegelaten).
 6. Er wordt steeds met beenbeschermers getraind en
 7. De spelers hebben bij elke wedstrijd hun identiteitskaart
 8. De spelers zijn ongeveer 1 uur voor de aanvang van de thuiswedstrijd aanwezig in de kleedkamer (het precieze uur wordt bepaald door de trainer).
 9. Het uur van vertrek voor uitwedstrijden wordt afgesproken met de
 10. Schoenen en materiaal worden niet in de douches/kleedkamers
 11. Het gebruik van badslippers in de douches wordt sterk aangeraden. De club wijst elke verantwoordelijkheid af bij ongelukken ten gevolge van het niet dragen van
 12. Bewaar geen waardevolle zaken in de kleedkamers, laat deze thuis of geef ze aan de trainer/afgevaardigde (die ze veilig kan opbergen).
 13. De club is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal tijdens de training of

Verzekeringen

 1. De club staat in voor het correct en afdoende verzekeren van alle activiteiten in het kader van de club en alle personen betrokken bij deze activiteiten.

Data en Bescherming persoonlijke levenssfeer

 1. In het kader van de ondersteuning van de werking van de jeugd wordt informatie op diverse types gegevensdragers beheerd.

Deze gegevensdragers bevatten vertrouwelijke informatie die conform de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) aan strikte beschermingsregels onderworpen zijn. Deze informatie mag enkel ter beschikking gesteld worden ter ondersteuning van de activiteiten van Jong Lede.

 1. De gegevens die de VZW KVC Jong Lede beheert in het kader van haar werking mogen onder geen enkel beding aangewend worden voor externe commerciële activiteiten.
 2. Elk lid van de VZW KVC Jong Lede en alle personen die in het kader van activiteiten voor de VZW inzage krijgen in of copies ontvangen

van deze informatie –hetzij gedeeltelijk, hetzij volledig- zullen zich ervan weerhouden om de betrokken gegevens oneigenlijk te gebruiken.

 1. Bij overtreding van de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zal KVC Jong Lede onverwijld de nodige (juridische) stappen ondernemen.
 2. KVC Jong Lede distantieert zich volledig van elk misbruik van vertrouwelijke gegevens en van de strafrechtelijke gevolgen die dit misbruik heeft voor de betrokken overtreder.
 3. Bescherming van de privacy - GDPR regelgeving

De club verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar leden: naam en voornaam, geboortedatum, adres, naam en voornaam van de ouders, e-mail adressen, telefoonnummers, contactnummer bij noodgeval, foto's genomen bij evenementen en trainingen.

Deze verwerking is noodzakelijk om de trainingen te organiseren, om de leden en hun ouders te informeren over de werking van de club, en (voor wat betreft de foto's) om promotie te voeren voor de club op de website en op sociale media.

U heeft het recht om deze gegevens te consulteren, te verbeteren en te laten verwijderen.

De verwerking gebeurt onder de verantwoordelijkheid van KVC JONG LEDE. De gegevens worden bewaard gedurende het volledig jaar waarin een lid ingeschreven is en tot drie jaar nadien. De foto's worden bewaard gedurende de volledige duurtijd van de club.

Sanctiebeleid

 1. Wangedrag van spelers wordt in eerste instantie en onmiddellijk geëvalueerd en eventueel gesanctioneerd door trainers.
 2. Bij herhaaldelijk wangedrag, bij ernstig vergrijp of wanneer de trainer het noodzakelijk achten, dient de betrokken casus voorgelegd te worden aan het bestuur, waarbij tot een passende sanctie overgegaan
 3. Overtredingen door ouders of spelers op de inhoud, naar letter en geest, van het clubreglement worden in eerste instantie besproken onder de leden van het bestuur die na beraadslaging tot een eventuele sanctie of andere corrigerende maatregel kunnen besluiten.
 4. Deze sancties kunnen gaan van reprimande, over het verhalen van boetes/schadevergoedingen tot het doorspelen van de betrokken overtredingen aan het parket te Dendermonde.
 5. Boetes of financiële schade veroorzaakt door wangedrag van spelers, ouders of derden kunnen door KVC Jong Lede steeds op de betrokkenen verhaald worden.

Commerciële acties

 1. Elk lid van de VZW KVC Jong Lede en alle personen die in het kader van activiteiten voor de VZW actief zijn, onthouden zich van medewerking aan of ondersteuning van elke commerciële activiteit -extern aan KVC Jong Lede- gericht op leden, spelers, afgevaardigden, ouders… behoudens deze expliciet goedgekeurd door het bestuur.

Specifiek doch niet limitatief wordt gedoeld op:

 • de verkoop van (persoonlijke) gegevens,
 • het organiseren of laten organiseren van fotosessies door externe partijen,
 • het toelaten van commerciële acties tijdens activiteiten van de
Voetbalset Footer (3)

KVC JONG LEDE

Stamnummer 3957
Ommeganglaan 60A, 9340 Lede
info@kvcjonglede.be
BTW BE: 408.396.922

Scroll naar boven